Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

vakantieverblijf: de ter beschikking gestelde “tiny house”- accommodatie;
MORI: de heer N. Brouwer;
recreant: degene die met MORI de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);
derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en);
overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf; 
kosten: alle kosten voor MORI die samenhangen met het ter beschikking stellen van het vakantieverblijf;
informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf;
een geschil: als een bij MORI ingediende klacht van de recreant niet naar tevredenheid van partijen is opgelost.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

MORI stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.

MORI is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. MORI maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.

Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/ of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.

Roken en huisdieren zijn in het vakantieverblijf niet toegestaan. Het is niet toegestaan om in en buiten het vakantieverblijf vuur te maken. 

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door MORI zijn vastgesteld.

Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van MORI, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lastenen/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

De recreant dient de betalingen in euro's te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft MORI het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van MORI op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Indien MORI op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van MORI op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Alle door MORI in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering

Bij een annulering meer dan 60 dagen vóór ingangsdatum is geen annuleringsvergoeding verschuldigd.

Bij een annulering van 60 tot 30 dagen vóór ingangsdatum is een annuleringsvergoeding van 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Bij annulering vanaf 30 dagen of minder vóór ingangsdatum is een annuleringsvergoeding van 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 7: Gebruik door derden

Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien MORI daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant

 Bij een voortijdig vertrek van de recreant blijft de recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door MORI en ontruiming 

MORI kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks een eerdere waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van MORI niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
lndien de recreant, ondanks een eerdere waarschuwing, overlast bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;
Indien de recreant, ondanks een eerdere waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.

Indien MORI tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, zal hij dit de recreant laten weten. Een waarschuwing als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.

Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen vier uur na het verzoek van MORI hiertoe.

De recreant blijft gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10: Wet- en regelgeving

De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 11: Onderhoud en aanleg

MORI is niet aansprakelijk voor verlies/diefstal van of schade aan goederen wanneer MORI dit zelf niet heeft aangericht of hier geen verwijt omtrent gemaakt kan worden, noch is MORI aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder inkomensschade, winstderving en schade als gevolg van vertraging. 

Voor zover MORI wel aansprakelijk is, is dit in alle gevallen beperkt tot een maximum van € 10.000,- per gebeurtenis tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens MORI. 

MORI is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

De recreant is jegens MORI aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.

Artikel 12: Recht

 Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 


AlGEMENE VOORWAARDEN